SİDEF YÖNETİM KURULUNDAN DUYURU

(Tüm Meslektaşlarımızın Aşağıda belirtilen Konuda Olumlu yada Olumsuz Görüşlerini ve varsa ek bilgilerini belirtmelerini bekliyoruz)
MESLEKTAŞLARIMIZA 3600 EK GÖSTERGE TALEBİMİZ !
Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. Maddesinde belirtilen Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı içinde Sağlık İdarecisi unvanı da yer almaktadır.Ayrıca 36 ncı maddenin Ortak Hükümler başlıklı (A) fıkrasının 5 inci bendinde de; Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri, Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43. Maddesine istinaden; aylıklar; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “III- Sağlık Hizmetleri Sınıfı” bölümünde belirtilen ( b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri konularında kimlerin sağlık bilimleri lisansiyeri sayılacağı; Yüksek öğretim Kurulu Kararları ile belirlenmektedir.

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığının kimlerin sağlık bilimleri lisansiyeri sayıldığına dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına yaptığı başvuru sonucunda; Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığın 26.02.2014 tarihli ve 698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne hitaben “Sağlık Bilimleri Lisansiyeri” konusuna açıklık getirdiği yazılarında kısaca Meslektaşlarımızla ilgili olarak değinilen konular aşağıda belirtilmiştir;

Üniversiteler arası Kural Başkanlığının görüşü de dikkate alınarak, 2547 sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca, Yüksek öğretim Yürütme Kurulu’nun 15.07.2005 tarihli toplantısında; Hacettepe Üniversitesi Sağlık. İdaresi Yüksek okulu Mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında sayılmalarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesi gereğince Sağlık Bilimleri Lisansiyeri ile Sağlık Hizmetleri Sınıfında ve Sağlık Bilimleri Lisansiyeri kapsamında sayıldığına, karar verilmiştir.

Yüksek öğretim Yürütme Kurulu’nun 20.06.2000 tarihli toplantısında; Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bolümü Programı ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Programının eşdeğer olduğuna karar verilmiştir.

Yüksek öğretim kurumları bünyesinde yer alan Sağlık İdaresi programlarının eşdeğer olup olmadığı ile hangi unvanı kullanabileceğine ilişkin 11.07.2007 tarihli Yüksek öğretim Genel Kurul toplantısında da; 10.03.2006 tarihli Yüksek öğretim Genel Kurul Kararı (Sağlık idaresi Yüksek okulu mezunlarının Sağlık idarecisi unvanını kullanabileceği) ile 22.12.2006 tarihli Yüksek öğretim Genel Kurul Kararı (Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık İlişmeden Sınıfından sayılmalarının uygun olduğu) dikkate alınarak, yüksek öğretim kurumları bünyesinde fakülte veya yüksek okul altında bulunan Sağlık İdaresi programlarının eşdeğer olduğuna, Sağlık İdaresi programı mezunlarının Sağlık İdarecisi unvanını kullanabileceklerine ve Sağlık bilimleri Lisansiyeri ile Sağlık Hizmetleri Sınıfından sayılmalarının uygun olduğuna karar verilmiştir.

Yüksek öğretim kurumları bünyesinde yer alan Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek okulu’nun programlarının eşdeğer olup olmadığı konusu 15.11.2007 tarihli Yüksek öğretim Genel Kurul toplantısında görüşülmüş; 10.03.2006 tarihli Yüksek öğretim Genel Kurul kararı (Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans mezunlarının da Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunlarıyla aynı unvanı (Sağlık İdarecisi unvanını) kullanabileceği dikkate alınarak, yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte veya yüksek okul altında bulunan Sağlık idaresi Programı ile Sağlık Kurumları işletmeciliği Programının eşdeğer sayılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

Yukarıda yapılan Açıklamaların doğrultusunda ; Halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “ II- Teknik Hizmetler Sınıfında” yer alan 4 yıllık süreli yüksek öğretim veren fakülte veya yüksek okullardan Mesleği ile ilgili lisans mezunu Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı ile “III- Sağlık Hizmetleri Sınıfı” bölümünde; Biyolog unvanını vb unvan almış olan meslek mensupları 1.derecede 3600 ek gösterge alırken; 4 yıllık Sağlık İdarecisi lisans mezunu olarak 1.derecede 3000 ek gösterge almamız bizleri üzdüğü gibi uygulanan işlemin eşitliğe aykırı olduğunu düşünerek 1.derecede 3000 olan ek göstergemizin 3600’e yükseltilmesi için Federasyonumuzca ; Millet Vekilleri ve Sağlık Bakanlığı düzeyinde görüşmeler yapılarak girişimde bulunulacak ve gelişmelerden meslektaşlarımıza bilgi verilecektir.
Bu konuda başarılı olunduğu takdirde; Ek göstergelerin özellikle emeklilik hakları üzerinde etkili olması nedeniyle, Emekli olan (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Geçici Madde 4 Hükmüne istinaden yararlanacaktır) ve Emekli Olacak Meslektaşlarımızın daha yüksek miktarda Emekli aylık ve ikramiyesi almaları sağlanmış olacaktır. Meslektaşlarımızın1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının 3600’e yükselmesi durumunda 2014 yılı katsayılarına göre Emekli Aylıkları 500.00TL, Emekli İkramiyeleri de 15.000.00 TL ye yakın artış olacaktır.
Bu konuda halen Çalışan ve Emekli olan tüm Meslektaşlarımızın Federasyonumuza desteklerini bekliyoruz. Saygılarımızla. 
SİDEF YÖNETİM KURULU