ELEKTRONİK İHALE ÖNCESİ İDARE VE İSTEKLİLERCE YAPILACAKLAR

Sadece AÇIK İHALE USULÜ ile yapılan mal alımı ihalelerinde teklifler elektronik ortamda alınabilir. Bu durumda elektronik ortamda verilmeyen teklifler kabul edilmez.

 

 

 

 

TEKLİFLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINDIĞI İHALELERDE:

EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, idareler ve ihalelere katılan gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından “kullanıcı adı ve şifresi” ve/veya e-imza kullanılır. EKAP üzerinden doküman indirmek ve e-teklif sunmak için e-imza kullanılması zorunludur. e-imza sahibinin, Kurum ile imzalanan protokolde; gerçek veya tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirildiği bildirilen kişi olması gerekir.

BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI: İdarelerce gerçek ve tüzel kişilere yapılacak bildirim ve tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz. EKAP üzerinden yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

İstekli olabilecekler ile istekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda elektronik posta, faks kullanılamaz ve EKAP üzerinden yazışma yapılamaz.

İdarelerin ve İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı: Kurum ile idareler ve gerçek veya tüzel kişiler arasında düzenlenen protokolle EKAP’ta yer alan iş ve işlemleri yürütecek en fazla iki adet platform sorumlusu belirlenir.

Platform sorumlusu, Kurum tarafından kendisine iletilmiş olan etkinleştirme bağlantısını kullanarak şifresini oluşturur. Platform sorumlusu, kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak EKAP üzerinden işlem yapabilecek diğer kullanıcılarını belirler, kaydeder ve yetkilendirir.

İsteklilerce EKAP’a kayıt için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin protokol ekinde Kuruma sunulması zorunludur:

Gerçek kişi olması halinde;

1) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti, 2) Noter onaylı imza beyannamesi, 3) Protokol vekil tarafından imzalanmış ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi, 4) Gerçek kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesi.

Tüzel kişi olması halinde;

1) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti, 2) Tüzel kişiliğin noter onaylı imza sirküleri,3) Protokol vekil tarafından imzalanmış ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,4) Tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesi.

Gerekmekte olup E-teklifle yapılacak E-ihale konusunda idarelerin ve isteklilerin bu konuda şimdiden hazırlık yapmaları bilgilenmeleri amacıyla 20.03.2011tarih ve 27880 sayılı resmi gazete yayınlanan elektronik ihale uygulama yönetmeliğinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 08.04.2011

MEHMET ARSLAN