DERNEĞİMİZİNDE KATILDIĞI AB BAKANLIĞINCA 21 ŞUBAT – 10 MART 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA’DA DÜZENLENEN EĞİTİMLER TAMAMLANDI…

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin ve Kamu – Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında; AB Bakanlığı  Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “STK Kapasite Geliştirme” ve  “AB Metodolojisine Göre Proje Hazırlama” eğitimleri tamamlandı.  Öncelikle Akdeniz Sağlık İdarecileri Derneği (ASİD)’nin Başkanı Sayın Mehmet Arslan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz. Aslında ASİD bu konuda deneyimli bir Dernek olup, bilinenleri pekiştirmek ve vurguları önemseyerek kendisini daha da geliştirmeyi hedefledi.

Eğitimin “STK Kapasite Geliştirme” bölümünde özet olarak: STK kavramı, Türkiye’de STK’nın tarihçesi,  önemi, yararlanılabilecek mali yardımlar ve geliştirilmesi için yapılması gerekenler üzerinde duruldu. Kuruluşların kendilerini geliştirebilmeleri  yönünde daha stratejik davranmak, etkili  iletişim kurmak ve işbirliğini arttırmak öne çıkmaktadır. Özellikle amaçların belirlenmesi ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin geliştirilmesini süreci olan planlamanın önemine dikkat çekildi. Çünkü planlama zamanın, emeğin ve kaynakların amaçlara odaklı olarak organizasyonunu, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Özellikle kuruluşların uzun dönemde değişen koşullara uyum sağlamasında stratejik planlamaya ve iç çevre analiziyle başlayıp izleme/değerlendirme aşamasına uzanan ve tekrar geri bildirimlerle devam eden stratejik yönetim süreci açıklandı.  Uygulamalı olarak STK kurma, vizyon, misyon, hedef, amaç belirleme ve bütçe hazırlama gösterildi. STK’ların ulusal ve uluslararası düzeyde hem kendi aralarında hem de kamu kurumları ile iletişim ve işbirliğinin sağlanmasının başarılarını arttıracağı vurgulandı. Ayrıca projelerde izleme ve değerlendirme süreçleri anlatıldı. Değerlendirmede; uygunluk, verimlilik, etkinlik, etkililik, sürdürebilirlik kriterlerinin önemi açıklandı ve katılımcı, süreç odaklı, sonuç odaklı, öz değerlendirme ve hedef odaklı değerlendirme yaklaşımları açıklandı.

Eğitimin “AB Metodolojisine Göre Proje Hazırlama” bölümünde özet olarak: Tanımlanmış bir bütçe ve zaman dilimi içerisinde, net bir şekilde belirlenmiş hedeflere ulaşmayı amaçlayan bir etkinlikler dizisi olan proje kavramı, proje adımları, proje yönetim döngüsü (proje fikrini belirleme, proje fikrinin analizi, ön değerlendirme, finansman, uygulama, izleme/değerlendirme), mantıksal çerçeve ve matrisi, proje yönetimi, projenin başarılı olma nedenleri, AB hibe teklifi gereklilikleri, Paydaş analizi ve AB’ye uyum, Danışma ve yönlendirme kurulları, proje bütçesi hazırlama ve izlenme/değerlendirmesi açıklandı. Uygulamalı olarak sorun ağacı, çözüm ağacı, mantıksal çerçeve ve proje hazırlama gösterildi. Ayrıca kaynakça yazımı, internette doğru kaynağa erişim ve bazı önemli web siteleri (www.ua.gov.tr , www.ab_ilan.com , www.cfou.gov.tr , www.projepanosu.com ) vb. hakkında bilgi verildi.   Kısaca Sayın Simon Forrester’ın başarılı proje tekliflerinin hazırlanması için tavsiyeleri  önemlidir. Bunlar :

1) Proje teklifinizin Teklif Çağrısı’nın hedefleriyle %100 ilişkili, yenilikçi ve uygulanabilir olduğundan emin olun.

2) Kuruluşunuz projeleri uygulama ve uygunluk kriterlerini karşılama kapasitesine sahip olmalıdır.

3) Teklifiniz için değerlendirme puanını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için “Yönergeler” i kullanın.

4) Ağa bağlanın – Çoğu Teklif Çağrısı, iş ortakları ile yapılacak başvuruları gerektirir, bu nedenle hem Türkiye hem de AB’de iş ortağı bulmanız ve iş ortakları tarafından bulunmanız gerekir.

5) Proje teklifinizi tek başına hazırlamayın veya dışarıdan danışmanlara güvenmeyin. Ayrıca projelerde mutlaka faaliyet tabanlı bütçeleme yapılmalıdır.

Eğitimlerdeki diğer önemli nokta; proje hazırlama süreçlerinde karşılaşılan sorunların dile getirilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesidir. Bilgilerinize…

Doç.Dr. Aygül YANIK